Recommy andmete kasutamise põhimõtted


 1. Üldine
  1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad Recommender OÜ (Recommy) ja isikute suhtes, kes kasutavad Recommy e-keskkonda, mis asub aadressil www.recommy.com
  2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Recommy võib seoses teenuse osutamisega Kliendi ja Lõppkliendi andmeid kasutada.
 2. Mõisted
  1. Klient – Recommyga teenuselepingu sõlminud isik, kes kasutab Recommy E-keskkonna kontot oma Lõppklientidelt tagasiside küsimiseks.
  2. Lõppklient – isik, kellelt Klient küsib tagaisisdet, kasutades Recommy E-keskkonda.
  3. Andmed - Teenuse osutamise seoses Recommyle teatavaks saanud Kliendi ja Lõppkliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed.
 3. Recommy Andmete kaitse põhimõtted
  1. Recommy lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.
  2. Recommy peab Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.
  3. Recommy võib vaadata Kliendi kontol olevaid Andmeid ainult tehniliste probleemide lahendamise, süsteemi arendamise ja administreerimise eesmärgil.
  4. Recommy ei tohi Kliendi kontol olevaid Andmeid muul kui kokkulepitud eesmärgil kopeerida ega kolmandatele isikutele anda või näidata, kui selleks puudub Kliendi nõusolek.
  5. Recommy töötajatele, kes pääsevad ligi Kliendi ja Lõppkliendi Andmetele, kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.
 4. Kliendi roll Andmete turvalisuse tagamisel
  1. Klient peab kasutama Recommy e-keskkonda turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed (nt arvuti, nutitelefon), mida Klient kasutab Recommy e-Keskkonna kasutamiseks, on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses e-Keskkonnaga seotud kasutajatunnused ja paroolid.
  2. Klient peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et Recommy ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Kliendi poolt punktis 4.1 toodud kohustuse rikkumisest.
 5. Andmete säilitamise aeg
  1. Recommy säilitab Andmeid nii kaua kui on vajalik Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktides ettenähtud tähtajani.
 6. Kliendi õigused Andmete kasutamisega ja säilitamisega seoses.
  1. Klient saab ise Recommy keskkonnas, oma kontol vaadata oma Lõppkliendi kohta kogutud Andmeid, kasutades otsingu funktsiooni.
  2. Kliendil on õigus nõuda Recommylt tema kontol olevate Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.
  3. Klient saab Andmete käitlemise sooviga pöörduda Recommy poole järgmisel kontaktil: info@recommy.com

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon 1.0 jõustus 01.01.2018.a.